Klik op foto voor vergroting


     
     
                                                 Buizerd (mûzefalk)                                          Zanglijster, met spiegelbeeld
     
     
                                                    Boompieper                                  Tjiftjaf, gespiegeld in het water van de vijver
     
     
                                 Jonge meerkoetjes, net punkertjes!                                                     Zwarte specht
     
     
                          Echtpaar appelvink (kersebiter of appelfretter)                                         Blauwborst (blauboarstk)
     
     
                                  Torenvalk (reade wikel of toerfalk)                                Witte kwikstaart (boumantsje wipsturt)
     
     
                                    Winterkoninkje (winterkeninkje)                                                   Reiger (reager)
     
     
                                  Buizerd (mûzefalk) geringd                                               Buizerd Klaar voor vertrek
     
     
                                 Merel (lyster) op haar nestje in onze tuin!                                                 Roerdomp (reiddomp)
     
     
                                               Ransuil (hoarnûle)                                   De machtige kop van de ransuil (hoarnûl)
     
     
                                      Roodborstje (readboarske)                                                     Ransuil (hoarnûle)
     
     
                                                Velduil (fjildûle)                                                Velduil (fjidûle)
     
     
                                                    Grutto (skries)                                                    Tureluur (Tsjirk)
     
     
                                        Zwaan ( swan) met jonkies                                                Baardmannetje (vrouwtje)
     
     
  Zwaluw (sweal) hangt uit het nest, ik weet niet of dit een jong of een ouder is                                                 Nijlgans (nylgoes)
     
     
                                            Tuinfluiter (tûnsjonger)                         Rietzangers (reidsjonger) rechts met snavel vol insecten 
     
     
                                             Pimpelmees (blaumieske)                                               Echtpaar chileense smient
     
     
                Koolmees (blokmies of blokfink) met rupsje voor de jonkies                                                    Fuut (Hjerringslynder)
     
     
                                                 Zwartkop vrouw                                                     Zwartkop man
     
     
                                                 Goudhaantje                                                          Boomkruiper
     
     
                                              Kievit (ljip)                                                                Fitis
     
     
     
                                         Kokmeeuw (kobbe)                      Gele kwikstaart (giel bouwmantsje of winterboumantsje)
     
     
                                                 Havik (hauk)                                          Blauwborst (blauboarstk)
     
     
                                            Roodborstje (readboarstke)                                                Gaai (houtekster)
     
     
                           Merel (lyster) man lekker aan het badderen                                                      Merel man
     
     
                                    Putter ook wel distelvink genoemd                          Pa appelvink (kersebiter of appelfretter) met jong
     
     
             Jonge specht kijkt even uit het nest, bijna klaar om uit te vliegen                                                     Jonge meerkoeten
     
     
                                           Buizerd (mûzefalk)                                                   Vink (fink) man
     
     
                                             rietzanger (reidsjonger)                                                      Rietgors (reidmosk)
     
     
                                           Merel (lyster) vrouw                                     Koolmeesje (blokmies of blokfink)
     
     
                                                  Specht (spjocht)                                                    Vink (fink) vrouw
     
     
                                        Boomklever (blauspjocht)                                          Boomklever (blauspjocht)
     
     
                           Appelvink man, lekker aan het drinken                                   Appelvink vrouw badderend in de vijver 
     
     
                            Boomkruiper (beamkrûper) lekker badderend                                                      Fitis in de vijver
     
     
                              Eend met kuikens (ein mei einepykjes)                                                           Einepykje
     
     
                                                           Fazant                                                  lepelaar (leppelbek)
     
     
                                                         Staartmeesje                                              Pauw vrouwtje
     
     
                                        Spreeuw (protter) voert haar jong             3 op een rij! deze 3 jonge spreeuwen schreeuwen om eten!
     
     
                                   Boomklever jong kijkt even uit het nest                               Pa of ma boomklever bij het nest
     
     
                                       Ooievaar (earrebarre) met jongen                                                    Spreeuw (protter)
     
     
                               Jonge meerkoet ( veilig onder moeders vleugels)                                      Reiger (reager) met vis
     
     
                                            Roodborsttapuit                                           Reiger (reager)
     
     
                                                     Wulp (wylp)                                                         Mandarijn eend
     
     
                                               Waterhoen (reidhintsje)                                        Zanglijster  (sjonglyster)
     
     
                                          Heggemus (hagemosk)   Tapuit (heidehipper)
     
     
                                            Jonge zwarte zwaantjes                                  De zwaantjes met mama zwaan
     
     
                                Torenvalk (reade wikel of toerfalk) bij het nest                                                      Torenvalk
     
     
                                       Torenvalk; zo mooi gecamoufleerd                                                Torenvalk
     
     
 Jong vogeltje kwam bij ons in de tuin, denk zanglijster. Ouders in de buurt       Jong koolmeesje, net uitgevlogen. bleef nog even in tuin rond kijken
 dus met rust gelaten    
     
                                                       Familie gans (goes)                            Meerkoet (markol) met jonkies
     
     
                                    Bonte vliegenvanger (bûnte miggesnapper)                 Bonte vliegenvanger (bûnte miggesnapper)
     
     
                                         Mama eend op stap met de kids                               Eend met kindjes (ein met pykjes)
     
     
            Koolmeesje (blokfink of blokmies) verzameld haren van onze                                        Aalscholver (ielgoes)
             honden voor haar nest    
     
     
                              Houtduif ( hôfdo of houtdo) op het nest            Gaai, duidelijk is de keelzak te zien waar hij meerdere pinda's in stopt,                                     
     
     
                                                       Muskuseend                                                      Muskuseend
     
     
                               Mama eend met kuikens (ein met einepykjes)                                     Eendekuikens (einepykjes)
     
     
                    Pimpelmees (blaumieske) brengt spinnetje bij haar jonkies                                        Klepperende ooievaar (earrebarre)     
     
     
                                                  Goudvink vrouw                                           Goudvink man
     
     
                                  Zwarte zwaan (swan) met 5 jongen                                            Jong zwart zwaantje
     
     
                                               Eend (ein) mannetje                                   Eend (ein) vrouwtje
     
     
                               Groenling man (grienfink of grienling)                                                                                                                      Kramsvogel                 
     
     
                                 Merel eitjes in nestje         De mereltjes uit de eitjes van foto hiernaast, 2 dagen voor ze uitvlogen
     
     
                                       Zwarte kraai ( krie )                                                    Graspieper (piipljurk)
     
     
                             Kuifeend ( tùfke-ein ) mannetje                                 Kuifeend ( tùfke-ein ) vrouwtje